Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Numerikus analízis3

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): num_an3a0_m17ex, num_an3a0_m17gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. num_an3a0_m17ex
num_an3a0_m17gx
6 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
Numerikus analízis2E-a (num_an2a0_m17ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • A tantárgy oktatásának módja: A gyakorlatok számítógépteremben vannak, ahol az ismertetett algoritmusok MATLAB-ban való implementálásával is megismerkednek a hallgatók.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad a numerikus módszerek elméletébe és a fontosabb algoritmusok MATLAB-ban való implementásába.

Irodalom

 • Stoyan Gisbert, Takó Galina: Numerikus módszerek 1-3. Typotex, Budapest.

Tematika

 • Mátrixok SVD-felbontása, Householder-transzformáció. Pszeudoinverz, egyenletrendszerek általánosított megoldása. Kapcsolat a legkisebb négyzetes megoldással. Sajátérték feladatok, sajátértékek és sajátvektorok közelítő kiszámítása: Jacobi-módszer, hatványiteráció, inverz iteráció. A Rayleigh-hányados.
 • Egyenletrendszerek megoldásának variációs módszerei. Gradiens módszerek, a legkisebb négyzetek módszere.
 • Többváltozós interpoláció. A Shepard-módszer és javításai. A radiális bázisfüggvények módszere.
 • Többváltozós függvények közelítő integrálása. Tenzorszorzat formulák. Integrálási technikák háromszöghálós felbontás mellett. Többváltozós integrálok transzformálása a peremre.