Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Alkalmazott analízis1

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: elemző
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): alkan_1e0_m17ea, alkan_1e0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
elemző alkan_1e0_m17ea
alkan_1e0_m17ga
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus2E (kalkul2x0_m17ea) vagy
Analízis2E (analiz2x0_m17ea)
Erős:
Algebra2G (algebr2*0_m17ga)
Előadás
Gyenge:
Algebra2E (algebr2*0_m17ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Követelmény: A gyakorlatokon kötelező az előírt számítógépes program készítése.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Analízis 2. félév, lineáris algebra.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad a numerikus modellezés modern elméletébe és alkalmazásaiba.

Irodalom

 • Faragó István, Horváth Róbert: Numerikus módszerek. Typotex 2013. (http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/30.pdf).
 • Stoyan, G. Takó, G.: Numerikus módszerek, I. Typotex.
 • Rózsa P.: Lineáris algebra és alkalmazásai. Műszaki kiadó.

Tematika

Matematikai modellezés a jelenségtől a számítógépes eredményig. Hibaanalízis. A funkcionálanalízis néhány eleme. Numerikus interpoláció és alkalmazásai. Lagrange, Newton és Csebisev típusú közelítések. Kvadratúrák integrálok kiszámításásra. Magasabb rendű integráló formulák. Numerikus deriválás. Nemlineáris algebrai egyenletek és egyenletrendszerek numerikus megoldásai, gradiens módszer, Newton módszer. A módszerek konvergenciája és rendje. Lineáris egyenletrendszerek direkt megoldási módszerei. A MATLAB programrendszer alkalmazása a fenti módszerekre. Néhány egyszerűbb műszaki feladat megoldása a fenti technikákkal.