Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Véges matematika1 — normál változat

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: közös
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): vegmat1n0_m17ea, vegmat1n0_m17ga
 • Ajánlott félév: 1
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
közös vegmat1n0_m17ea
vegmat1n0_m17ga
1 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • A Véges matematika1 normál, haladó és intenzív változata egymás között átjárható.
 • Ennél a tárgynál a gyakorlaton is legalább 50%-ban az elméleti anyag elmélyítése történik.
 • Pótlási lehetőség: Egy sikertelen zárthelyi pótolható.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A középiskolai matematika anyag.

A tantárgy célkitűzése

A ma már középiskolában, sőt általános iskolában is egyre többször előforduló kombinatorikus gondolkodásmód kialakítása sok feladat-megoldással.

Irodalom

 • Elekes György: Kombinatorika feladatgyűjtemény. ELTE jegyzet.
 • Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok. JATE Polygon Kiadó.
 • Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika. TypoTeX, 2006.

Tematika

 • Stratégiás játékok.
 • Leszámlálási alapfeladatok: permutációk, variációk, kombinációk ismétlés nélkül és ismétléssel. Alapötletek leszámlálási feladatok megoldására: egymás utáni döntések, ``Dobjuk ki a rosszat'' elv alkalmazásai. A többszöri megszámlálás korrekciója (``tehén-szabály''). Logikai szitaformula és változatai, mint a ``Dobjuk ki a rosszat'' elv általánosítása. Rekurziós okoskodások, Fibonacci-számok, ezekre vezető kombinatorikai feladatok. A skatulyaelv és alkalmazásai kombinatorikai és geometriai feladatokban. Átlagolás.
 • Binomiális együtthatók, azonosságok binomiális együtthatókra. Kitalálós játékok: a Barkochba és változatai, hamis pénz kitalálása. Módszerek lehetetlenség igazolására: színezések, számozások.
 • Gráfok fogalma, hurokél, többszörös él, egyszerű gráfok. Pontok fokszáma és élek száma közti összefüggés, és alkalmazásai. Egy speciális eset:páros gráfok, a fokszám-összefüggés páros gráfokra. Részgráfok, feszített részgráfok. Séták, vonalak, utak, körök és kapcsolatuk. Összefüggő és nem összefüggő gráfok: komponensek (a ``komponenstétel''). Fák és erdők, élszámuk meghatározása. A ``königsbergi hidak problémája'': Euler-vonal ill. körvonal létezésének szükséges és elégséges feltétele. Irányított gráfok, turnamentek. Az Euler-tétel megfelelője irányított gráfokra (biz. nélkül). Hamilton-körök és Hamilton-utak, szükséges feltétel létezésükre. Elégséges feltétel(ek) Hamilton-körök és Hamilton-utak létezésére (biz. nélk.) összefüggőségi és útkereső algoritmusok: részletesen csak a szélességi bejárás. Síkgráfok, Euler-formula (biz. nélk.), Kuratowski tétele (biz. nélk.). Síkgráfok élszáma. Gráfszínezések, kromatikus szám: kapcsolat a maximális fokszámmal és a legnagyobb teljes részgráf méretével. Síkgráfok színezése: a hatszíntétel.
 • A Ramsey tétel néhány speciális esete, két és több szín esetére (csak gyakorlaton). Extremális gráfok: maximális élszám háromszögmentes gráfokra.