Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Numerikus analízis2

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): num_an2a0_m17ea, num_an2a0_m17ga
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. num_an2a0_m17ea
num_an2a0_m17ga
5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
Numerikus analízis1E-a (num_an1a0_m17ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Alkalmazott matematikus specializáción kötelezően el kell végezni legalább hármat az alábbi négy tárgy közül: Algoritmusok tervezése és elemzése2, Parciális differenciálegyenletek, Komplex függvénytan, Numerikus analízis2.
 • A tantárgy oktatásának módja: A gyakorlatok számítógépteremben vannak, ahol az ismertetett algoritmusok MATLAB-ban való implementálásával is megismerkednek a hallgatók.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

A tantárgy célkitűzése

A tárgy bevezetést ad numerikus módszerek elméletébe és a fontosabb algoritmusok MATLAB-ban való implementálásába.

Irodalom

 • Stoyan Gisbert, Takó Galina: Numerikus módszerek 1., 2. Typotex, Budapest.

Tematika

 • Numerikus integrálás: elemi és összetett kvadratúraformulák. Ortogonális polinomok és Gauss-kvadratúrák. Speciális integranduszok kezelése.
 • Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatai: explicit és implicit Euler-módszer, konzisztencia, stabilitás, konvergencia. Az aszimptotikus stabilitás öröklődése. Explicit Runge-Kutta-módszerek. Lineáris többlépéses módszerek, a módszerek rendje, gyökkritérium, stabilitás.
 • A legegyszerűbb elliptikus és parabolikus parciális differenciálegyenletek diszkretizálása véges differencia módszerrel, ekvidisztáns hálón. Megoldás Fourier-módszerrel. A gyors Fourier-transzformáció algoritmusa.