Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

A sokaságok differenciálgeometriája

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 3
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): sokas_1m0_m17ex, sokas_1m0_m17gx
 • Ajánlott félév: 6
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus sokas_1m0_m17ex
sokas_1m0_m17gx
6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Erős:
Geometria3E-m (geomet3m0_m17ex)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Topologikus terek, folytonos leképezések, térkonstrukciók.
 • Vektorterek, mátrixok, lineáris leképezések. Bilineáris függvények, skaláris szorzat.
 • Többváltozós valós függvények differenciál- és integrálszámításának eszközei. Az inverz függvény tétele, az implicit függvény tétele.
 • Paraméterezett görbék és hiperfelületek geometriája az n-dimenziós euklideszi térben.
 • Projektív terek, homogén koordináták, kollineációk. A hiperbolikus geometria modelljei.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a sokaságok differenciálgeometriájának elméletéből az alapvető fogalmaknak és tételeknek a bemutatása, továbbá felhívni a figyelmet a differenciálgeometriának a fizikával és más tudományterületekkel való kapcsolatára.

Irodalom

 • Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria (Műszaki Könyvkiadó, 1979).
 • Szenthe János: Bevezetés a sima sokaságok elméletébe. (Eötvös Kiadó, 2002).
 • Verhóczki László: Differenciálgeometria II. (interneten elérhető jegyzet: http://www.cs.elte.hu/geometry/vl/vl.htm).

Tematika

 • A topologikus sokaság C-kompatibilis térképei. C-osztályú teljes atlasz. Differenciálható sokaság. Nyílt részsokaság. A sokaságon vett differenciálható függvények. Sima leképezések a sokaságok között. A diffeomorfizmus.
 • A sokaság érintővektorainak értelmezése. A sokaság érintőtere egy adott pontban. A térképezéshez rendelt alapvektorok. A sokaság érintőterére vonatkozó bázistétel. A sima leképezés érintőleképezése (egy adott pontban). Az érintőleképezésekre vonatkozó láncszabály. A sima görbe érintővektorai. Lokális diffeomorfizmus, az inverz leképezés tételének alkalmazása sokaságokra.
 • A részsokaság fogalma. A térképezés koordinátaszeletei mint részsokaságok. A részsokaságra vonatkozó kritérium. A sima leképezés reguláris értékének inverz képe mint részsokaság.
 • Sima vektormezők a sokaságon. Parallelizálható sokaságok. A vektormező integrálgörbéi. Két vektormező Lie-zárójele. A sima vektormezők Lie-algebrája. Nevezetes mátrix-Lie-algebrák.
 • A differenciálható sokaságon vett kovariáns tenzormezők. Kovariáns deriválás (lineáris konnexió). A kovariáns deriválásnak egy adott térképhez tartozó Christoffel-szimbólumai. A sima görbe mentén vett vektormező kovariáns deriváltja. Az érintővektor párhuzamos eltolása egy görbe mentén. A lineáris konnexió torziótenzora és görbületi tenzora. A tenzormező kovariáns deriváltja.
 • Riemann-sokaság. A Levi-Civita-féle lineáris konnexió. A Christoffel-féle szimbólumok kifejezése a metrikus tenzor komponensfüggvényeiből. Geodetikus görbék. A Riemann-sokaság görbületi tenzorára vonatkozó összefüggések. A síkálláshoz rendelt Gauss-görbület. Állandó görbületű terek. Izometriák.
 • Alternáló formák egy vektortéren. Differenciálformák egy sima sokaságon. Külső szorzat. A differenciálformák külső differenciálja. A differenciálforma sima leképezés általi visszahúzása. Térfogati formák.
 • Az egységosztás tétele sokaságon. Irányítható sokaságok. Az irányíthatóság kritériuma. Irányított sokaságon vett kompakt tartójú térfogati forma integrálja. A kompakt Riemann-sokaság térfogata.
 • A differenciálható sokaság reguláris tartománya. Térfogati forma integrálja az irányított sokaság egy kompakt reguláris tartományán. Az általános Stokes-tétel és alkalmazásai.