Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Differenciálegyenletek

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy1u0_m17ex, difegy1u0_m17gx
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy1u0_m17ex, difegy1u0_m17gx
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus difegy1u0_m17ex
difegy1u0_m17gx
5 kötelező
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. difegy1u0_m17ex
difegy1u0_m17gx
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
Analízis3E-a (analiz3a0_m17ea) vagy
Analízis3E-m (analiz3m0_m17ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Analízis 3. félév, lineáris algebra.

A tantárgy célkitűzése

A közönséges differenciálegyenletek alapismereteinek lerakása, azon fogalmak és összefüggések ismertetése, melyek a továbbiakban lehetőséget adnak a szakirodalom követésére, illetve új fogalomalkotásra, modellezésre. Ezenkívül a természettudományokban használt alapvető differenciálegyenletekkel leírt modellek ismertetése.

Irodalom

 • Tóth János, Simon Péter: Differenciálegyenletek; Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Typotex, 2005.
 • V.I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek. Műszaki Könyvkiadó, 1987.

Tematika

 • Elsőrendű közönséges differenciálegyenlet-rendszer fogalma, megoldásának egyértelműsége, Gronwall lemma. A lokális és globális megoldás létezése.
 • Lineáris differenciálegyenlet-rendszer: a megoldás létezése és egyértelműsége; a homogén és inhomogén egyenlet megoldásának előállítása az alaprendszer segítségével; az állandók variálásának módszere. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszer: eA létezése és tulajdonságai; a megoldás előállítása eAt segítségével; eAt kiszámítása Jordan normálformával, ill. Hermite-féle interpolációs polinomokkal. Magasabb rendű lineáris differenciálegyenletek.
 • Autonóm differenciálegyenletek: csoport tulajdonság; dinamikai rendszer fogalma. Stabilitási fogalmak; lineáris differenciálegyenlet-rendszer stabilitás vizsgálata: stabil, instabil, centrális altér, a stabilitás meghatározása a sajátértékek segítségével, Routh-Hurwitz kritérium; egyensúlyi pont stabilitás vizsgálata linearizálással. Stabilitás vizsgálat Ljapunov módszerével: Ljapunov stabilitási és instabilitási tétele.
 • Aszimptotikus viselkedés:az ω-határhalmaz fogalma és tulajdonságai. Az ω-határhalmazok típusai egy és két dimenzióban: a Poincaré-Bendixson tétel.
 • Periodikus megoldás stabilitás vizsgálata: orbitális stabilitás, Poincaré leképezés létezése, egyértelműsége. Leképezés fixpontjának stabilitása. A Poincaré leképezés fixpontjának stabilitása és a periodikus pálya orbitális stabilitása közötti kapcsolat, az Andronov-Vitt tétel.
 • Dinamikai rendszerek topologikus osztályozása: ekvivalencia fogalmak, kiegyenesítési tétel, lineáris rendszerek topologikus osztályozása.
 • Másodrendű lineáris differenciálegyenletre vonatkozó peremértékproblémák.