Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Valószínűségszámítási modellek

 • Óraszám (ea+gy): 0 + 2(+1)
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 0 + 4
 • Számonkérés: gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): valmod1m0_m17ga
 • Ajánlott félév: 4
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2(+1) 0 + 4 gyak. jegy alk. mat. valmod1m0_m17ga 4 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Valószínűségszámítás1E-m (valsz_1m0_m17ea) vagy
Valószínűségszámítás1E-a (valsz_1a0_m17ea)

Megjegyzések

 • A tárgyat a második és negyedik félévben egyaránt fel lehet venni, általában kétévenként kerül meghirdetésre. A gyakorlathoz heti 1 óra extra konzultáció tartozik.
 • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév végén egy zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint fel kell dolgozni a félév elején egyeztetett témát, és erről 30-45 perces előadás formájában az órán be kell számolni.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

A valószínűség, elemi tulajdonságai. Feltételes valószínűség. Bayes-tétel. Teljes valószínűség tétele. Teljes várható érték tétel. Független valószínűségi változók. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlások. A várható érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek. Medián, momentumok. Kovariancia és korrelációs együttható. Nagy számok törvényei. Centrális határeloszlástétel.

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a véletlen jelenségek modelljeinek és azok gyakorlati alkalmazásainak minél szélesebb körű megismerése.

Irodalom

 • Rudas T: Így olvassunk közvéleménykutatásokat. Új Mandátum, Budapest, 1998.
 • Barabási-Albert, L.: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.
 • Knuth, D.: A számítógép-programozás művészete II. Műszaki Kiadó, Budapest, 1994.
 • További (részben angol nyelvű) szakirodalom az egyes témákhoz kapcsolódóan.

Tematika

 • Olyan alkalmazott valószínűségszámítási modellek, módszerek tárgyalása melyekre nem kerül sor a kötelező előadások keretében, nagyobbrészt a hallgatók által tartott előadások/gyakorlatok formájában.
 • Így például: extrém-érték elemzés, rekordok eloszlása, klasszifikáció, véletlenszám-generátorok, Markov-lánc Monte Carlo módszerek, szerencsejátékok matematikai modelljei, pszichometria, közvéleménykutatások, hálózatok/véletlen gráfok modelljei, valószínűség-számítási paradoxonok, koncentráció-számítás, szimulációk.