Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Analízis5

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 0
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 0
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): analiz5a0_m17ex
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: köt. vál.
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 3 + 0 kollokvium alk. mat. analiz5a0_m17ex 5 köt. vál.
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Analízis4E-a (analiz4a0_m17ex)

A tantárgy célkitűzése

Az integrálelmélet folytatása és valós függvénytani vonatkozásainak felépítése.

Irodalom

 • H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Masstheorie. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1974.
 • P. R. Halmos: Mértékelmélet. Gondolat, Budapest, 1984.
 • E. Hewit, K. Stromberg: Real and abstract analysis. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1969.
 • Járai Antal: Mérték és integrál, felsőoktatási tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
 • Laczkovich Miklós: Valós függvénytan, egyetemi jegyzet. ELTE, Budapest, 1995.
 • Simon Péter: Analízis V., egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.
 • Szőkefalvi-Nagy Béla: Valós függvények és függvénysorok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965.
 • A. C. Zaanen, Continuty: Integration and Fourier Theory. Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokio 1989.
 • A. C. Zaanen: Integration. North Holland Publ. Co., Amsterdam 1967.

Tematika

 • Szinguláris mértékek. A Lebesgue-féle felbontás. A gamma-függvény értelmezése, elemi tulajdonságai. Az Rn-beli gömbök Lebesgue-mértéke. Vitali-lemma. Borel-mértékek, regularitás.
 • Mértékek deriválása. Deriválás 0-mértékű halmazon. Szinguláris mérték deriválása. Súlyfüggvénnyel generált mérték deriválása. Abszolút folytonos mérték deriváltja. Előjeles Borel-mérték m.m. deriválható.
 • Monoton függvény, ill. integrálfüggvény deriválása. A Lebesgue-pont fogalma, Lebesgue-tétel. Abszolút folytonosság. Korlátos változású függvények. Kapcsolat az abszolút folytonos mértékekkel. Jordan-tételek. Összefüggés az abszolút folytonos függvények és az integrálfüggvények között. Példa szigorúan monoton, folytonos függvényre, amelynek a deriváltja m.m. nulla.
 • Monoton függvény felbontása abszolút folytonos, szinguláris és tiszta ugrófüggvény összegére. Fubini-tétele mértékekből, ill. függvényekből álló végtelen sorok deriválásáról. A Lebesgue-féle sűrűségi tétel.
 • Integrálás helyettesítéssel. Parciális integrálás.
 • A Hardy-Littlewood-féle maximálfüggvény: (Lp, Lp)-korlátosság, gyenge (1,1)-tulajdonság. Az operátorsorozatok maximáloperátorára vonatkozó gyenge (1,1)-becslés szerepe a konvergenciában. A Hardy-Littlewood-féle maximálfüggvény: (Llog+L, L1)-becslés, (L1, Lp)-korlátosság (0<p<1). Az Llog+L[a,b] függvényosztály. A Hardy-Littlewood-féle maximáloperátorral kapcsolatos Stein-tétel.
 • Operátorok interpolációja, Marcinkiewicz-tételek. A Calderon-Zygmund-féle felbontás.
 • Az Lp-terek duálisa.