Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2017.

Komplex függvénytan kiegészítés

 • Óraszám (ea+gy): 1 + 0
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 1 + 0
 • Számonkérés: kollokvium
 • Tárgykód (ea, gy): kompki1m0_m17ea
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: ajánlott
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
1 + 0 1 + 0 kollokvium matematikus kompki1m0_m17ea 5 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Gyenge:
Komplex függvénytanE-m (kompft1m0_m17ex)

Megjegyzések

 • A Komplex függvénytannal párhuzamosan folyik, annak ajánlott kiegészítése.
 • A tantárgy oktatásának módja: Az előadás az alapkurzussal együtt kerül megtartásra összesen heti 3 órában, a kiegészítő kurzus témáira elsősorban a félév utolsó harmadában kerül sor.
 • Követelmény:
  • Sikeres felmérő zárthelyi írása az alábbi Szükséges előismeretek pontban felsorolt témákból; a zárthelyi az előadóval egyeztetett időpontban egyszer ismételhető.
  • A kollokviumot vagy az alapkurzus kollokviumával egy időben vagy annak sikeres letétele után lehet letenni. Az első esetben is külön, egymástól független osztályzat jár a két tárgyra, kivéve, hogy elégtelen alapkurzusvizsga elégtelen jegyet von maga után a kiegészítő kurzusra is.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

Komplex számok (műveletek, geometriai ábrázolás), euklideszi terek elemi topológiája (nyílt, zárt, összefüggő halmazok), sorozatok, sorok (hatványsorok), egy- és többváltozós függvények (határérték, limesz szuperior és inferior, folytonosság), többváltozós függvények differenciálása, egyváltozós Riemann-integrál, vonalintegrál euklideszi terekben.

A tantárgy célkitűzése

A Komplex függvénytan alapkurzushoz képest mélyebb és bővebb ismereteket nyújtani egyrészt részletes bizonyításokkal ott, ahol az alapkurzusban megelégszünk a tételek állításának a megértésével, másrészt az alapkurzus csupa klasszikus témájának a kiegészítésével, például egészfüggvények értékeloszlásával, megteremtve ezzel az előfeltételt az elmélet modern, az MSc-ben közelebbről bemutatandó ágaihoz.

Irodalom

 • Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan. Komplex függvénytani füzetek III. (2002), 2. javított kiadás. (Az előadást pontosan követi.)
 • Petruska György: Komplex függvénytan. Nemzeti Tankönyvkiadó (1998), 6. kiadás. (Más felépítésben, de bővebb anyagot ölel fel.)
 • L.V. Ahlfors: Complex Analysis. McGraw–Hill Book Company (1979). (Kitűnő bevezetés a modern komplex függvénytan egyik legnagyobb alakjától.)

Tematika

 • Kiegészítés részletes bizonyításokkal. Cauchy integáltételének általános alakja. Reguláris függvények sorozatai. Reguláris függvény lokális értékeloszlása. A konform leképezések Riemann-féle alaptétele egyszeresen összefüggő tartományok leképezéséről. Caratheodory tétele konform leképezések határra való kiterjesztéséről. Schwarz–Christoffel-formula sokszögek konform leképezésére. Harmonikus és szubharmonikus függvények, maximumelv, harmonikus függvények jellemzése a középértéktulajdonsággal.
 • Egészfüggvények értékeloszlása. Picard tétele. Egészfüggvény rendje. Sehol sem eltűnő végesrendű egészfüggvény, szubordináció. Végesrendű egészfüggvény gyökeinek konvergenciaexponense, reguláris függvény gyökszámának a becslése, Schwarz-lemma általánosítása. Mittag-Leffler-feladat előírt szingularitásokkal rendelkező függvények konstrukciójára. Weierstrass-feladat egészfüggvények konstruálására előírt gyökökkel, Weierstrass-féle szorzat és becslése. Végesrendű függvény kanonikus alakja. Picard tételének Borel-féle kvantitatív formája.