BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Véges matematika2 — intenzív változat
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
közös mm1c1vm2
mm1c2vm2
2 kötelező
tanári minor mm1c1vm2
mm1c2vm2
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika1E (mm1c1vm1)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
 • Pótlási lehetőség: Egy sikertelen zárthelyi pótolható.
A tematikát kidolgozta:
A tantárgy célkitűzése
A ma már középiskolában, sőt általános iskolában is egyre többször előforduló kombinatorikus gondolkodásmód kialakítása sok feladat-megoldással.
Irodalom
 • Brunczel András, Elekes György: Véges matematika. ELTE jegyzet.
 • Elekes György: Kombinatorika feladatgyűjtemény. ELTE jegyzet.
 • Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok. JATE Polygon Kiadó.
Tematika
 • Az első félévi anyag fontos részeinek ismétlése: szitaformula és változatai, különféle rekurziók.
 • Minimax tételek: intervallum-rendszerekre vonatkozó feladatok. Páros gráfok és párosítások, Kőnig-Hall tétel és változatai. Kapcsolat páros gráf különféle paraméterei között (Gallai tételei). Tutte tétele párosítások létezéséről nem páros gráfban.
 • Többszörös összefüggőség, (algoritmusok is). Hálózati folyamok. A Ford-Fulkerson tétel.
 • A folyamprobléma általánosításai és alkalmazásai.
 • A mélységi keresés és alkalmazásai.
 • Lineáris rekurzióra vezető feladatok, állandó együtthatós lineáris rekurziók megoldása.
 • Séták a rácspontokon, tükrözési elv, Catalan-számok (sor a pénztárnál), bolyongás.
 • A Ramsey-tételkör: Becslések Ramsey számokra: harmadfokú konstrukció klasszikus halmazrendszer-tételekkel; tetszőleges polinomiális konstrukció az általános (moduláris) tételekből.
 • Euklideszi Ramsey tételek; a d dimenziós euklideszi egység-távolság gráfjának kromatikus száma exponenciális.
 • Halmazrendszerek kombinatorikája: Klasszikus és lineáris algebrai módszerek. A Sperner tétel és a LYM egyenlőtlenség. Erdős-Ko-Rado tétel. A De Bruijn-Erdős tétel és a Fisher-egyenlőtlenség. Páratlanfalva tétele.
 • A polinom-módszer: kettő-távolságú ponthalmazok, halmazrendszerek lefogása, l-metsző halmazrendszerek.
 • Szabályos kombinatorikai struktúrák: véges projektív és affin síkok, Latin négyzetek.