BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Numerikus analízis2
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. mm1c1na5a
mm1c2na5a
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (mm1c1an2) vagy
Az analízis megalapozásaE (mm1c1ap2)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Gyenge:
Megjegyzések
  • A tantárgy oktatásának módja: A gyakorlatok számítógépteremben vannak, ahol az ismertetett algoritmusok MATLAB-ban való implementálásával is megismerkednek a hallgatók.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy bevezetést ad numerikus módszerek elméletébe és a fontosabb algoritmusok MATLAB-ban való implementálásába.
Irodalom
  • Stoyan Gisbert, Takó Galina: Numerikus módszerek 1., 2. Typotex, Budapest.
Tematika
  • Numerikus integrálás: elemi és összetett kvadratúraformulák. Ortogonális polinomok és Gauss-kvadratúrák. Speciális integranduszok kezelése.
  • Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatai: explicit és implicit Euler-módszer, konzisztencia, stabilitás, konvergencia. Az aszimptotikus stabilitás öröklődése. Explicit Runge-Kutta-módszerek. Lineáris többlépéses módszerek, a módszerek rendje, gyökkritérium, stabilitás.
  • A legegyszerűbb elliptikus és parabolikus parciális differenciálegyenletek diszkretizálása véges differencia módszerrel, ekvidisztáns hálón. Megoldás Fourier-módszerrel. A gyors Fourier-transzformáció algoritmusa.