BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Leíró és matematikai statisztika
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
3 + 2 3 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1ls4e
mm1c2ls4e
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Erős:
Erős:
Algebra1E (mm1c1al1)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
 • Algebrából: Mátrixok, műveletek, oszlopvektorok lineáris függetlensége, rang. Lineáris leképezés és mátrixa, Diagonalizálás, sajátérték, karakterisztikus polinom.
 • Analízisből illetve Kalkulusból: Logikai és halmazelméleti alapfogalmak, nevezetes egyenlőtlenségek, a valós számok, végtelen tizedestörtek . Számsorozat határértéke. Egyváltozós függvények határértéke és folytonossága. A hatványfogalom felépítése, elemi függvények.
 • Egyváltozós függvények differenciálása, a monotonitás és a szélsőértékek vizsgálata,
 • középértéktételek; magasabb rendű deriváltak, konvexitás, inflexiós pont
 • Primitív függvény fogalma, primitívfüggvénykeresési módszerek. A Riemann-integrál(hatóság) fogalma, integrálhatósági feltételek, az integrál elemi tulajdonságai, az integrál kiszámítása.
 • Az improprius integrál fogalma, az improprius értelemben vett integrálhatóság feltételei, a
 • végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium.
 • Függvénysorozatok, függvénysorok, hatványsorok, egyenletes konvergencia, a limeszfüggvény (összegfüggvény) folytonossága, differenciálhatósága és integrálhatósága.
 • Taylor formula, Taylor sor, konkrét függvények előállítása Taylor sor összegfüggvényeként.
 • Bevezetés az informatikából, programozási alapismeretekből: Operációs rendszerek (Windows, Linux) legfontosabb jellemzői, grafikus és parancsmódú használatuk. Programozási nyelvek, egyszerű programok készítése.
 • Valószínűségszámításból: Valószínűségi mező. Véges valószínűségi mezők. Példák a kombinatorikus valószínűségi mező alkalmazására. A feltételes valószínűség. Függetlenség. Valószínűségi változók függvényeinek eloszlása.
 • Várható érték, szórás. Korrelációs együttható. Nagy számok Bernoulli törvénye.
 • A geometriai valószínűségi mező. Nevezetes abszolút folytonos eloszlások. A centrális határeloszlás tétel.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célkitűzése az elemző szakos hallgatók számára szükséges szinten mergismertetni a statisztika alapfogalmait, a matematikailag megalapozott adatelemzéshez szükséges ismeretek átadása, használatuk bemutatása gyakorlati példákon keresztül.
Irodalom
  Kötelező:
  • Lukács Ottó: Matematikai statisztika. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1999.
  Ajánlott:
  • Korpás Attiláné (szerk.): Általános Statisztika I-II. 1997.
  • Michaletzky György (szerk.): Matematikai statisztika programozó matematikus szakos hallgatóknak. 1995.
  Tematika
  • Statisztika alapfogalmai: statisztikai minta, a minta jellemzői: viszonyszámok, középértékek (átlag, medián, módusz), kvantilisek, szóródási mérőszámok, kiszámításuk. Kiegészítő anyag: korrekciós képletek
  • Idősorok alapfogalmai: periódus, trend. Idősorok mozgóátlagos simítása. Stacionárius idősorok.
  • Statisztikai táblák elemzése: asszociációs együtthatók, korrelációszámítás. Peremeloszlás, feltételes eloszlás.
  • Indexszámítás: Laspeyres és Paasche-féle indexek.
  • Mintavétel alapfogalmai. Egyszerű véletlen minta, rétegzett mintavétel. Kiegészítő anyag: Horwitz-Thomson becslés.
  • Statisztikai becslések, konfidenciaintervallumok. Becslési módszerek: maximum likelihood becslés, momentumbecslés. Becslések tulajdonságai: torzítatlanság, konzisztencia. Mérőszámok: átlagos négyzetes eltérés, standard hiba. Kiegészítő anyag: a sűrűségfüggvény becslése Parzen-Rosenblatt módszerével.
  • A hipotézisvizsgálat alapfogalmai: első-, másodfajú hiba, erőfüggvény. A normális eloszlás középértékére vonatkozó próbák: u-próba, t-próba, egy- és kétmintás változataik. Chi-négyzet próbák: illeszkedés-, függetlenség- és homogenitásvizsgálat. Kiegészítő anyag: nemparaméteres próbák (Wilcoxon, Kolmogorov-Szmirnov).
  • Lineáris regresszió: a paraméeterek legkisebb négyzetes becslése, a becslés tulajdonságai. Hipotézisvizsgálat.
  • A tematikában kiegészítő anyagként megjelölt részek tárgyalására az előadáson nem mindig kerül sor. A kollokviumi számonkérésbe az évfolyam felkészültségétől függően kerülhetnek bele egyes az előadáson nem tárgyalt részek. A teljes tételjegyzék ennek megfelelően évente kissé módosulhat.