BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika1 — normál változat
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 gyak. jegy közös mm1c2em1 1 kötelező
Megjegyzések
  • Az Elemi matematika1 normál és intenzív változata egymás között átjárható.
  • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez két zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint meg kell oldani a kitűzött feladatokat, illetve alkalmanként be kell adni a házi feladatokat, valamint határidőre be kell adni egy KöMaL feladat részletes kidolgozását.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Középiskolai törzsanyag.
A tantárgy célkitűzése
Rutin szerzése a középiskolai törzsanyagra épülő problémamegoldásban, a matematikai gondolkodásmód fejlesztése.
Irodalom
  • Középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
  • A honlapon kitűzött feladatsorok.
  • Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.
  • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
Tematika
A magyarországi feladatorientált matematikatanítási tradíciónak megfelelően az általános és középiskolai matematika tananyag jelentősebb témaköreinek (számhalmazok, függvények, aritmetikai, algebrai, kombinatorikai, logikai, geometriai, valószínűségszámítási és statisztikai ismeretek) feldolgozása feladatok megoldása kapcsán. A különböző megoldási módok, bizonyítási módszerek elemzése, gyakorlása, összehasonlítása.