BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Kalkulus számítógéppel1
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy közös mm1c2ks1 1 ajánlott
tanári minor mm1c2ks1 3 ajánlott
Megjegyzések
  • A kurzust a Kalkulus1-gyel párhuzamosan érdemes felvenni.
  • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
  • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez az órákon meg kell oldani az interaktív feladatlapok feladatait, meg kell oldani a házi feladatokat, illetve a szorgalmi időszak végére el kell készíteni egy önálló Maple programot.
  • Pótlási lehetőség: Az esetlegesen elmaradt interaktív feladatlapok megoldását a szorgalmi időszak végéig pótolni kell.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A tárgy a középiskolai matematika anyag ismeretét követeli meg.
A tantárgy célkitűzése
A tantárgy a Maple program felhasználásával segíti az analízis fogalmainak kialakítását, lehetőséget biztosít a kísérletezésre, illetve alkalmazásokra mutat példákat.
Irodalom
  • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Girodano: Thomas-féle Kalkulus 1. és 3. Typotex, Budapest, 2008. ill. 2007.
  • Simonovits Miklós: Számítástechnika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
  • Fried Katalin-Simonovits Miklós: A problémamegoldás számítógépes iskolája. Typotex, Budapest, 2005.
Tematika
  • A Maple alapjai, feltételes utasítások, ciklusok, a Help használata. Egyváltozós függvények és síkgörbék ábrázolása. Elemi függvények és függvénytranszformációk. Egyenletek és egyelőtlenségek algebrai és grafikus megoldása.
  • Függvények globális tulajdonságai, szakaszonként megadott függvények. Fizikai alkalmazás: hangtan. Függvények határértéke. Függvények közelítése töröttvonallal. Függvények és deriváltjaik. Lokális közelítés lineáris függvénnyel, az érintő. Függvények közelítése Taylor-polinomokkal.
  • Sorozatok, rekurziók, sorozatok határértéke. Alkalmazások: radioaktív bomlás és baktériumszaporodás modellezése.