BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Alkalmazott Modul: Valószínűségszámítási modellek
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 3 0 + 5 gyak. jegy alk. mat. mm1c2mv6a 6 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Gyenge:
Megjegyzések
  • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez a félév végén egy zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint fel kell dolgozni a félév elején egyeztetett témát, és erről 30-45 perces előadás formájában az órán be kell számolni.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A valószínűség, elemi tulajdonságai. Feltételes valószínűség. Bayes-tétel. Teljes valószínűség tétele. Teljes várható érték tétel. Független valószínűségi változók. Nevezetes diszkrét és abszolút folytonos eloszlások. A várható érték és a szórás, tulajdonságai, kiszámítása, nevezetes egyenlőtlenségek. Medián, momentumok. Kovariancia és korrelációs együttható. Nagy számok törvényei. Centrális határeloszlástétel.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja a véletlen jelenségek modelljeinek és azok gyakorlati alkalmazásainak minél szélesebb körű megismerése.
Irodalom
  • Rudas T: Így olvassunk közvéleménykutatásokat. Új Mandátum, Budapest, 1998.
  • Barabási-Albert, L.: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.
  • Knuth, D.: A számítógép-programozás művészete II. Műszaki Kiadó, Budapest, 1994.
  • További (részben angol nyelvű) szakirodalom az egyes témákhoz kapcsolódóan.
Tematika
  • Fontos alkalmazott valószínűségszámítási és statisztikai modellek, módszerek tárgyalása nagyobbrészt a hallgatók által tartott előadások/gyakorlatok formájában, melyekre nem kerül sor a kötelező előadások keretében.
  • Így például: hálózatok/véletlen gráfok modelljei, extrém-érték elemzés, rekordok eloszlása, clusterezés, véletlenszám-generátorok, Markov-lánc Monte Carlo módszerek, szerencsejátékok matematikai modelljei, pszichometria, közvéleménykutatások, valószínűségszámítási, ill. statisztikai paradoxonok, szimulációk.
  • Rangstatisztikák, statisztikai eredmények grafikus megjelenítése. Kísérletervezés, alkalmazott szóráselemzés, ipari statisztika elemei stb.