BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Numerikus analízis
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy tanári mm1c2na6t 6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Erős:
Analízis3G-t (mm1c2an3t)
Megjegyzések
  • Követelmény: A gyakorlatokon kötelező az előírt számítógépes program készítése.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Analízis 3. félév és lineáris algebra.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy bevezetést ad a numerikus analízis legfontosabb módszereibe.
Irodalom
  • Stoyan, G. Takó, G.: Numerikus módszerek, I. Typotex.
  • Rózsa P.: Lineáris algebra és alkalmazásai. Műszaki kiadó.
Tematika
Lebegőpontos számítás. Lineáris egyenletek. Felbontások. Gauss-elimináció. Sajátérték-feladatok, hatványiteráció. Interpoláció. Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek.