BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Kalkulus számítógéppel2
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy közös mm1c2ks2 2 ajánlott
tanári minor mm1c2ks2 4 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Kalkulus1E (mm1c1ka1) vagy
Kalkulus számítógéppel1G (mm1c2ks1)
Megjegyzések
  • A kurzust a Kalkulus2-vel párhuzamosan érdemes felvenni. Nem előfeltétele a Kalkulus Számítógéppel1.
  • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
  • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez az órákon meg kell oldani az interaktív feladatlapok feladatait, meg kell oldani a házi feladatokat, illetve a szorgalmi időszak végére el kell készíteni egy önálló Maple programot.
  • Pótlási lehetőség: Az esetlegesen elmaradt interaktív feladatlapok megoldását a szorgalmi időszak végéig pótolni kell.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A tárgy a Kalkulus1 anyag ismeretét követeli meg.
A tantárgy célkitűzése
A tantárgy a Maple program felhasználásával segíti az analízis fogalmainak kialakítását, lehetőséget biztosít a kísérletezésre, illetve alkalmazásokra mutat példákat.
Irodalom
  • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Girodano: Thomas-féle Kalkulus 1. és 3. Typotex, Budapest, 2008. ill. 2007.
  • Simonovits Miklós: Számítástechnika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
  • Fried Katalin-Simonovits Miklós: A problémamegoldás számítógépes iskolája. Typotex, Budapest, 2005.
Tematika
  • A Maple alapjai, feltételes utasítások, ciklusok, a Help használata, illetve a Maple programcsomagjainak megismerése.
  • Egyváltozós függvények és síkgörbék ábrázolása, merőleges rezgések összetétele: Lissajoux-görbék. Egyenletek közelítő megoldása, a Newton-féle gyökvonó algoritmus. Sorozatok, rekurziók, fizikai alkalmazás: mozgások leírása differencia egyenletekkel. Véges összegek, összegek határértéke, végtelen sorok.
  • Függvénygrafikon alatti terület meghatározása numerikus integrálással. Határozott integrál. Függvények közelítése Fourier-polinomokkal. Kétváltozós függvények ábrázolása, szintvonalak. Térgörbék.