BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Az alkalmazott analízis számítógépes módszerei2
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 1 0 + 2 gyak. jegy alk. mat. mm1c2as5a 5 köt. vál
elemző mm1c2as5e 5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Gyenge:
Megjegyzések
  • A tantárgy oktatásának módja: Számítógépes laborban.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A tárgy a lineáris algebra és a közönséges differenciálegyenletek elemeinek ismeretét követeli meg.
A tantárgy célkitűzése
A MATLAB numerikus matematikai programcsomag alkamazása numerikus lineáris algebrai feladatok, illetve a közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték-feladatainak megoldására.
Irodalom
  • Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB. Typotex, 2005.
  • Gergó Lajos: Numerikus módszerek. ELTE-jegyzet, 2000.
Tematika
  • A tárgy célkitűzése a MATLAB programcsomag alkalmazása az alábbi feladatok megoldására:
  • Lineáris egyenletrendszerek direkt és iteratív megoldása konkrét feladatokon. LU- és Cholesky-felbontás, Jacobi és Gauss-Seidel iterációk. Relaxált (csillapított) módszerek. Sajátérték feladat, hatványmódszer.
  • Kezdetiérték-feladatok megoldása különböző rendű Runge-Kutta, illetve többlépéses módszerrel. Adams-módszerek, prediktor-korrektor eljárások. Példa nem konvergens módszerre. A lépéstávolság választásának hatása, A-stabil és nem A-stabil módszerek, ezek alkalmazása egy merev differenciálegyenletre. Saját programok írása, illetve a MATLAB beépített differenciálegyenlet-megoldó rutinjainak használata.
  • Egydimenziós peremérték feladatokra a véges differenciás, illetve egyszerűbb végeselemes mátrix felépítése, a keletkező lineáris egyenletrendszer megoldása.