Borromeo gyűrűk
BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2020.

Differenciálegyenletek1

 • Óraszám (ea+gy): 2 + 2
 • Specializáció: matematikus
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy1u1_m20ex, difegy1u1_m20gx
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
 • Specializáció: alk. mat.
 • Kredit (ea+gy): 3 + 2
 • Számonkérés: kollokvium + gyak. jegy
 • Tárgykód (ea, gy): difegy1u1_m20ex, difegy1u1_m20gx
 • Ajánlott félév: 5
 • Státusz: kötelező
Óraszám
ea(+k) + gy(+k)
Kredit
ea + gy
Számonkérés Specializáció Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus difegy1u1_m20ex
difegy1u1_m20gx
5 kötelező
3 + 2 kollokvium +
gyak. jegy
alk. mat. difegy1u1_m20ex
difegy1u1_m20gx
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Analízis2E (analiz2x0_m17ea) vagy
Az analízis megalapozásaE (megala1x0_m17ea)
Előadás
Gyenge:
Analízis3E-m (analiz3m0_m17ea) vagy
Analízis3E-ae (analiz3v0_m20ea)
Gyenge:
a gyakorlat

Megjegyzések

 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

A tematikát kidolgozta:

Szükséges előismeretek

 • Egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása.
 • Vektoranalízis alapjai: gradiens, divergencia, integrálátalakító tételek.

A tantárgy célkitűzése

A differenciálegyenletek alapismereteinek lerakása, azon fogalmak és összefüggések ismertetése, melyek a továbbiakban lehetőséget adnak a szakirodalom követésére, illetve új fogalomalkotásra, modellezésre. Ezenkívül a természettudományokban használt alapvető differenciálegyenletekkel leírt modellek ismertetése.

Irodalom

 • Tóth János, Simon L. Péter: Differenciálegyenletek (Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba). Typotex, Budapest, 2009.
 • V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
 • Simon L., E. A. Baderko: Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.
 • Besenyei Ádám, Komornik Vilmos, Simon László: Parciális differenciálegyenletek. Jegyzet, Online.

Tematika

 • Szétválasztható változójú differenciálegyenletek, példák.
 • Elsőrendű lineáris közönséges differenciálegyenletek, példák.
 • Másodrendű lineáris közönséges differenciálegyenletek. Harmonikus rezgés.
 • Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek, megoldás létezése és egyértelműsége.
 • Elsőrendű lineáris közönséges differenciálegyenlet-rendszerek. Alaprendszer.
 • Autonóm differenciálegyenletek. Fáziskép, stabilitás. Dinamikai rendszerek.
 • Parciális differenciálegyenlet fogalma, speciális típusok.
 • Elsőrendű parciális differenciálegyenletek, példák.
 • A hővezetési egyenlet. Kezdetiérték-feladatok.
 • A hullámegyenlet. Kezdetiérték-feladatok.
 • A Laplace- és a Poisson-egyenlet. Peremérték-feladatok. Maximum- és minimumelvek.
 • Vegyes feladatok megoldása Fourier-módszerrel.
 • Opcionális:

 • A Laplace-transzformáció és alkalmazása.
 • A variációszámítás alapfeladata.
 • Burgers-egyenlet, Black–Scholes-egyenlet, Maxwell-egyenletek.