Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Matematikatanítás és szakmódszertan2G-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. ált. isk. tanár mm5t2ms8a 8 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  Kötelező:
  • Ambrus András: Bevezetés a matematika didaktikába. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
  • NAT, kerettantervek, általános iskolai tankönyvek.
  Ajánlott:
  • Ambrus András: A konkrét és vizuális reprezentációk használatának szükségessége az iskolai matematikaoktatásban. aarepr.pdf
  • Ambrus Gabriella: Valóságközeli matematika. Munkafüzet és tanári segédkönyv, CD. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2007.
  • Bognárné, Nemetz, Tusnády: Ismerkedés a véletlennel. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
  • Bruner, J. S.: Új utak az oktatás elméletéhez. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.
  • Hazai és nemzetközi felmérések anyagai.
  • Pálfalvi Józsefné, Szeredi Éva, Török Judit: A matematika tanulása. In: Tanuljunk, de hogyan? Az iskolai szaktárgyak tanulása. Szerkesztette: Katona András, Ládi László és Victor András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 89 -117. o.
  • Vásárhelyi Éva: A számítógép a matematikaoktatásban. Oktatási segédanyag.
  Tematika
  • A valószínűségszámítás és a statisztika elemeinek tanítása az általános iskolában.
  • A matematikatanítás hazai és nemzetközi történetének néhány jelentős mozzanata az általános iskolai matematikatanítás vonatkozásában.
  • Az oktatási folyamat hosszú és rövidtávú tervezése. Az alsó tagozatból a felső tagozatba valamint a felső tagozatból a középiskolába való átmenet kérdései.
  • A diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés szerepe és lehetőségei a matematika órán. A házi feladat a matematika tanításában.
  • A tananyag elrendezésének, a tantervek és a tanmenetek készítésének didaktikai és módszertani elvei. A tantervi témakörök egysége, az egyes témák összekapcsolásának lehetősége és szükségessége.
  • Matematikai bizonyítások a felső tagozaton.
  • A problémamegoldás és tanítási lehetőségei a felső tagozaton.
  • Adott témához óratervek, foglalkozási tervek készítése.
  • Valóságközeli szituációk és modellezési feladatok alkalmazása a felső tagozaton.
  • A hatályos oktatási dokumentumok megismerése és alkalmazása.
  • Hagyományos és elektronikus tankönyvek, munkalapok, segédanyagok és segédeszközök használata.
  • Módszertani kutatások: matematika az általános iskolai tantervekben, tankönyvelemzés és adott szempontrendszer alapján tankönyvek összehasonlítása, a matematika és a többi tantárgy kölcsönhatásai, feladatelemzés-feladatkészítés, modellezési feladatok készítése különböző szempontok alapján, különböző témákhoz módszertani szakirodalom keresése és feldolgozása.