Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

A matematika tanítása3G-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. középiskolai tanár mm5t2ms7g 7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
 • Ács Katalin, Dr. Kosztolányi József, Lajos Józsefné: Cserepek – a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből. Bolyai János Matematikai Társulat, 2010.
 • Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde: Matematikai versenytesztekről. Matematikatanár-képzés - matematikatanár-továbbképzés 2002. november.
 • Hazai és nemzetközi felmérések anyagai.
 • Hollai Márta: A geometriai gondolkodás és a transzformációs szemlélet szintjei. ELTE TTK, Szakmódszertani Közlemények, V. 1972.
 • Holt, J.: Iskolai kudarcok. Gondolat kiadó, 1991.
 • Kárteszi Ferenc: Szemléletes geometria. Gondolat Kiadó 1966.
 • Majoros Mária: Oktassunk vagy buktassunk. Calibra Kiadó.
 • Pálfalvi Józsefné: Matematika didaktikusan. Typotex, 2000.
 • Peller József: A számfogalom fejlesztésének szintjei az oktatási gyakorlatban. Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája, I-II.
 • Skemp, R. R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó, Budapest, 2005.
 • Surányi János: A számkör felépítése. Útközben (középiskolai matematikatanítási kísérlet) 1. és 2. kötet. MTA Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport. Budapest 1974. A 35. oldaltól.
Tematika
 • A matematikatanítás-tanulás legfontosabb céljai (társadalmi igények és a matematikáról alkotott mai kép alapján), a matematikatanítás mestersége, tudománya.
 • A matematika tudomány és a matematika oktatás kapcsolata.
 • A matematika és a matematikatanítás történetének összefüggései.
 • A matematikai tevékenység különböző formái a matematikatanulási folyamatban.
 • A matematika órák munkaformái kitérve a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, a differenciálásra tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson.
 • A fogalomépítkezés alapelvei.
 • Az érvelések, okoskodások, bizonyítások szerepe és tanítása.
 • Néhány kiemelt témakör középiskolai tanításának módszertani szempontjai:
 • A szám- és műveletfogalom fejlesztése. A számelméleti ismeretek és a számrendszerek tanítása a középiskolában, permanencia elv.
 • Az algebra, algebrai struktúrák (természetes számok, egész számok gyűrűje, maradékosztályok, racionális számok, valós számok teste, szimmetriacsoportok, vektorterek) az iskolai tananyagban.
 • Az analízis elemeinek tanítása: elemi függvényvizsgálat; függvénytulajdonságok és az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszereinek kapcsolata.
 • A geometriai gondolkodás szintjei. A geometriai transzformációk, a szintetikus és analitikus geometria tanítása. A geometriai térszemlélet fejlesztése.
 • Topológia és gráfelmélet a középiskolai matematikában.
 • A kombinatorikus gondolkodás fejlesztésének lépcsőfokai.
 • A valószínűségszámítás és a statisztika tanítása a középiskolában (a sajátos gondolkodásmód érzékeltetése; alapfogalmak - véletlen, függetlenség, valószínűség, illetve gyakoriság, relatív gyakoriság, adattömörítés és szemléltetés - bevezetésének lehetőségei és nehézségei).
 • Különböző módszerek bemutatása pl. kombinatorikus, geometriai valamint a valószínűségszámítási szemléltetések (lásd Venn diagram, fa diagram, kettős fa diagram) használata, mint a megértést segítő eszközök.
 • A statisztika és a valószínűségszámítás kapcsolata. A téma gazdag alkalmazásainak érzékeltetése, bemutatása.