Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Matematikatanítás és szakmódszertan1G-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. ált. isk. tanár mm5t2ms7a 7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  Kötelező:
  • Ambrus András: Bevezetés a matematika didaktikába. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
  • NAT, kerettantervek, általános iskolai tankönyvek.
  Ajánlott:
  • Ambrus Gabriella, Anke Wagner: Mivel is kezdjünk? Témaindító feladatokról a „tört szorzása törttel” anyagrész kapcsán. In: „A Matematika Tanítása”, Mozaik Kiadó, Szeged, 2012/2 3-8.
  • Csordás Péter: Típushibák az általános iskolai tanulók gondolkodásában. Matematika Tanári Kincsestár 2009. június.
  • Hazai és nemzetközi felmérések anyagai.
  • Hollai Márta: A geometriai gondolkodás és a transzformációs szemlélet szintjei. ELTE TTK, Szakmódszertani Közlemények, V. 1972.
  • Holt, J.: Iskolai kudarcok. Gondolat kiadó, 1991.
  • Kárteszi Ferenc: Szemléletes geometria. Gondolat Kiadó 1966.
  • Majoros Mária: Oktassunk vagy buktassunk. Calibra Kiadó.
  • Pálfalvi Józsefné: Matematika didaktikusan. Typotex, 2000.
  • Peller József: A számfogalom fejlesztésének szintjei az oktatási gyakorlatban. Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
  • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  • Pólya György: A problémamegoldás iskolája. I-II.
  • Skemp, R. R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó, Budapest, 2005.
  • Surányi János: A számkör felépítése. Útközben (középiskolai matematikatanítási kísérlet) 1. és 2. kötet, MTA Matematikai Kutató Intézet, Didaktikai Csoport, Budapest 1974. A 35. oldaltól.
  Tematika
  • A matematika tanulás és tanítás sajátosságai a 10-16 éves korosztály esetében.
  • A matematikai tevékenység különböző formái a matematika tanítási-tanulási folyamatában.
  • A matematika órák szervezése (célok és munkaformák), felzárkóztatás, differenciálás és tehetséggondozás tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson.
  • Az egyes általános iskolai matematikai témakörök tanításának közös és speciális szempontjai:
  • A szám- és műveletfogalom fejlődése. Számolás fejben, írásban és géppel. A számelméleti ismeretek az általános iskolában.
  • Az alapvető algebrai fogalmak bevezetésének és tanításának elvei és módszerei.
  • Különböző típusú szöveges feladatok és megoldási lehetőségeik a felső tagozaton.
  • A függvényfogalom kialakítása, a függvények tanításának kérdései.
  • A függvénytulajdonságok és az egyenletek, egyenlőtlenségek kapcsolata.
  • A geometriai alapelemeinek tanítása. A geometriai gondolkodás szintjei és a térszemlélet fejlődése és fejlesztési lehetőségei, a geometriai transzformációk az általános iskolában.
  • A topológia és gráfelmélet fogalomcsíráinak tanítása.
  • A kombinatorikus gondolkodás kialakításának és fejlesztésének lépcsőfokai.