Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Fejezetek a geometriából-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
ált. isk. tanár mm5t1ge7a
mm5t2ge7a
7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Hajós György: Bevezetés a geometriába. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.
  • Reiman István: A geometria és határterületei. Gondolat Könyvkiadó, 1986.
  • Strohmajer János: A geometria alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
  • Strohmajer János: Geometriai példatár III – IV. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Tematika
  • Az ellipszis, a hiperbola és a parabola vezéralakzatai. Az érintők értelmezése. A forgáskúp síkmetszetei, a Dandelin-gömbök alkalmazása. A forgáshenger síkmetszetei. Speciális egyenletekkel leírt kúpszeletek. Felületek megadása egyenlettel.
  • A perspektív ábrázolás és a centrális vetítés geometriája. Ideális pontok értelmezése, az euklideszi sík és tér projektív bővítése. Pont- és sugárnégyes kettősviszonya, Papposz tétele. Harmonikus pontnégyesek. Teljes négyoldal. Véges projektív síkok.
  • Az euklideszi geometria axiomatikus megalapozása. A párhuzamossági axióma függetlenségének problémája, helyettes axiómák. Bolyai János szerepe a hiperbolikus geometria felfedezésében. A hiperbolikus síkgeometria modelljei. A hiperbolikus síkgeometria elemi tételei.
  • Fejezetek a sík és a tér elemi geometriájából: háromszögekkel és tetraéderekkel kapcsolatos nevezetes pontok, vonalak, körök, gömbök. Geometriai egyenlőtlenségek és szélsőértékek.