Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

A matematikatudomány történeteE-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium középiskolai tanár mm5t1mt10g 10 (9) kötelező
Irodalom
Tematika
  • A kurzusban tudományos igényesség, fogalmi és nyelvi egzaktság érvényesül, továbbá az a törekvés, hogy elkerüljünk olyan félrevezetően leegyszerűsítő, matematikai és történeti szempontból egyaránt abszurd közhelyeket, amelyek a népszerűsítő irodalom különböző fokain hagyományosan és széles körben elterjedtek. A kurzust nem az irányzatok, stratégiai áramlatok egyoldalú elvont szemlélete jellemzi, hanem a matematika-tudomány jellege történeti változásainak konkrétumokban megjelenő, a kultúrtörténeti beágyazottságot is figyelembe vevő vizsgálata. Az eszmetörténeti vonulatok kiválasztásában (egyebek mellett) érvényesül egy olyan újszerű vezérelv, amely a kurzust felsőbb éves matematikatanár-szakos hallgatók számára különösen érdekessé teszi: A matematika-tudomány fejlődéstörténetének olyan csomópontjai, amelyekből bizonyos, az oktatásban elterjedt és a mai napig fennmaradt, századok, sőt évezredek folyamán megmerevedett és anakronisztikusan eltorzult fogalmi és nyelvi hagyományok indultak ki. A kurzus programjának tehát határozott, jól definiált, a hallgatóságban tudatosítandó gerince van. Az anyag azonban gazdagabb ennél. A fő vonalba szorosan nem tartozó, de más szempontból fontos tartalmak helyet kapnak
  • - a vonulatok csomópontjainak időbeli, személyes, tematikai környezetében;
    - a csomópontok közötti - olykor időben nagyon hosszú - átmeneti korszakokban (például amikor egy matematikai diszciplína technikai apparátusa és alkalmazási potenciálja erőteljesen fejlődik, miközben a fogalmi megalapozás hiányai fennmaradnak).
  • A kurzust kísérő füzetsorozat tartalma kevesebb is és több is az előadásénál. Kevesebb, mert nem a szóbeli előadás élményt szerző közvetlenségével szól a tárgyról; több, mert olyan
  • - részletgazdagságot, olvasmányosságot és adatok olyan sokaságát,
    - irodalmi útmutatásokat,
    - feladatanyagot nyújt, ami a tankönyv, a kézikönyv és bizonyos értelemben a monográfia műfajához közelít. Az irodalmi útmutatások egyrészt a leendő matematika-tanárok matematika-történeti önművelésére szolgálnak, másrészt megkönnyítik az olyan történeti érdekességű feladatok gyűjtését, amelyek a hallgatók leendő iskolai tanítványai számára alkalmasak. A feladatanyagban pedig a hagyományos számítási, bizonyítási és szerkesztési feladatok mellett megjelennek újszerű interpretációs feladatok is, amelyek régi, klasszikus értékű matematikai szövegek értelmező olvasását, a hajdani és a mai fogalmi és nyelvi struktúrák elemző szembeállítását kívánják.